1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Chwilówki – schy?ek bran?y czy dobre perspektywy rozwoju?

Chwilówki – schy?ek bran?y czy dobre perspektywy rozwoju?

Ju? od co najmniej kilkunastu lat w Polsce funkcjonuje sektor po?yczek pozabankowych. Po kryzysie gospodarczym z 2009 roku zyskiwa?y one na popularno?ci. Obecnie jednak rz?d Prawa i Sprawiedliwo?ci wprowadza radykalne ograniczenia w naliczaniu op?at i odsetek zwi?zanych z tzw. chwilówkami, dlatego przysz?o?? bran?y jest niepewna.

Warto?? rynku po?yczek pozabankowych

Dane Biura Informacji Kredytowej z 2016 roku wskazuj?, ?e nawet 1,5 mln Polaków zaci?gn??o w tym roku po?yczki w firmach pozabankowych na kwot? 5 mld z?. Na tyle te? szacowana jest warto?? ca?ego rynku. W 2015 roku szacunkowa warto?? rynku po?yczek pozabankowych by?a ni?sza i wynosi?a oko?o 4 mld z?.

Po spadkowym, 2009 roku znaczenie po?yczek pozabankowych na rynku finansowym w Polsce ca?y czas wzrasta. W 2011 roku zanotowano znaczny wzrost liczby takich firm, jak równie? ich obrotów.

Kto zaci?ga chwilówki?

Statystycznym po?yczkobiorc? po?yczek gotówkowych w instytucjach pozabankowych wed?ug BIK s? osoby m?ode. A? 62 proc. z nich nie ma jeszcze uko?czonego 34. roku ?ycia. Cz??ciej s? to mieszka?cy miast ni? wsi. To przedstawicielki p?ci ?e?skiej ch?tniej zaci?gaj? po?yczki ni? m??czy?ni. W?ród panów zainteresowanie po?yczkami pozabankowymi wykazuj? przede wszystkim m??czy?ni w wieku od 24. do 35. roku ?ycia. Klientami firm udzielaj?cych po?yczek staj? si? osoby m?ode, które nie mog? przedstawi? w banku wystarczaj?co wysokiej zdolno?ci kredytowej i historii kredytowania.

O stworzenie profilu klienta firmy po?yczkowej pokusi?a si? firma Optima. Zlecone przez ni? badanie (6 pa?dziernika 2014) wykaza?o, ?e z po?yczek korzysta:

 • 63 proc. kobiet i 37 proc. m??czyzn,
 • 30 proc. osób w wieku 51-60 lat,
 • 26 proc. osób w wieku powy?ej 60 lat,
 • 18 proc. osób w wieku 41-50 lat,
 • 16 proc. osób w wieku 31-40 lat,
 • 10 proc. osób w wieku 18-30 lat,
 • 46 proc. osób z wykszta?ceniem ?rednim, 31 proc. z wykszta?ceniem zawodowym, 15 proc. z wykszta?ceniem wy?szym i tylko 8 proc. z wykszta?ceniem podstawowym.

Znacznie wi?kszy udzia? osób w wieku 51-60 lat w strukturze po?yczkobiorców pozabankowych w niniejszym badaniu najprawdopodobniej spowodowany by? tym, ?e zosta?o ono przeprowadzone w?ród klientów po?yczek sprzedawanych tylko przez doradców, w kana?ach sprzeda?y osobistej. Sytuacja wygl?da?aby zupe?nie inaczej, gdyby badanie by?o zrealizowane wy??cznie w segmencie chwilówek online.

W tym samym badaniu wykazano, ?e 9 proc. klientów zaci?gaj?cych szybkie po?yczki gotówkowe, twierdzi, ?e zarabia i ?yje dobrze, a z oferty chwilówek korzysta dla wygody. Prawie 30 proc. po?yczkobiorców to gospodarstwa dwuosobowe, a 26 proc. single.

Dla porównania mo?na wskaza? wyniki badania PBS opracowane na podstawie ankiet z ko?ca 2012 roku. Wed?ug PBS klienci mikropo?yczek to:

 • kobiety – 63 proc., m??czy?ni – 37 proc.,
 • osoby w wieku 40-60 lat – 48 proc.,
 • osoby posiadaj?ce ?rednie wykszta?cenie – 46proc.,
 • m??atki, ?onaci- 50 proc., single – 50 proc.,
 • osoby z dwuosobowych gospodarstw domowych – 75 proc.

Dlaczego zaci?gamy po?yczki gotówkowe?

Jakie s? motywy, które decyduj? o tym, ?e konsument zwraca si? z wnioskiem o udzielenie po?yczki gotówkowej do firmy pozabankowej, nie za? do banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej? Otó?, BIK na podstawie bada? wskaza? kilka podstawowych powodów:

 • Ch?? uzyskania pieni?dzy w jak najkrótszym czasie – po?yczkobiorcy nie chc? traci? czasu na ?mudny proces kredytowy w banku, skoro po?yczk? pozabankow? mo?na otrzyma? nawet w kilkana?cie minuty od chwili z?o?enia wniosku po?yczkowego.
 • Niskie koszty po?yczki – w firmach pozabankowych mo?na uzyska? ofert? na pierwsz?, bezp?atn? po?yczk?, dla której roczna rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO) wynosi rzeczywi?cie 0 proc.
 • Minimum formalno?ci – zaci?gni?cie kredytu bankowego wi??e si? z konieczno?ci? z?o?enia w banku prócz wniosku o kredyt, tak?e szeregu za?wiadcze? i innych dokumentów, po?yczk? chwilówk? mo?na za? otrzyma? nawet tylko na wniosek, czy po potwierdzeniu swojej to?samo?ci online.
 • Brak mo?liwo?ci przedstawienia za?wiadczenia o dochodach z etatu – wielu m?odych ludzi pracuje na podstawie tzw. umów ?mieciowych, przy których banki maj? wy?sze oczekiwania, dlatego jedyn? alternatyw? dla takich pracowników mog? by? po?yczki pozabankowe.

Cel po?yczki

Wed?ug sonda?u TNS OBOP zrealizowanego na zlecenie KRD, najcz??ciej pieni?dze z po?yczek pozabankowych s? przeznaczane na:

 • zakup artyku?ów codziennego u?ytku i op?acenie rachunków (36 proc. wskaza?),
 • realizacj? remontu domu lub mieszkania (32 proc. wskaza?),
 • zakup nowego samochodu (17 proc. wskaza?)
 • op?acenie wyjazdów na wakacje i ferie (3 proc. wskaza?)
 • zakup lekarstw i pokrycie kosztów leczenia,
 • zakup nowego sprz?tu RTV i AGD (29 proc. wskaza?).

Z kolei PBS w 2013 roku wykaza?o, ?e struktura celowo?ci szybkich po?yczek gotówkowych przedstawia si? w nast?puj?cy sposób:

 • 65 proc. bie??ce wydatki,
 • 15 proc. rachunki,
 • 7 proc. nag?a choroba,
 • 7 proc. sp?ata kredytu i innych d?ugów,
 • 5 proc. prezenty,
 • 4 proc. edukacja w?asna lub cz?onka rodziny.

W tym samym badaniu, a? 63 proc. po?yczkobiorców wykazywa?o ogólne zadowolenie z zaci?gni?tego zobowi?zania, a 70 proc. by?o usatysfakcjonowanych z informacji o kosztach po?yczki. Ankietowani deklarowali w wi?kszo?ci (87 proc. odpowiedzi), ?e byli obs?ugiwani niezwykle uprzejmie.

Utrzymanie takich standardów obs?ugi klienta pozwoli firmom po?yczkowym na utrzymanie si? na rynku pozabankowym, nawet wówczas, gdy zostan? wprowadzone przez rz?d kolejne obostrzenia.