1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Chwilówki bez konta bankowego. Sprawd?, gdzie je dostaniesz

Chwilówki bez konta bankowego. Sprawd?, gdzie je dostaniesz

Jednym z wymaga?, jakie stawiaj? klientom firmy po?yczkowe jest konieczno?? posiadania konta bankowego. Co jednak w sytuacji, je?li klient nie dysponuje w?asnym rachunkiem lub nie mo?e z niego skorzysta?? Czy taka osoba nie ma szans na dodatkow? gotówk?? Sprawd?my.
Pozabankowi po?yczkodawcy nie maj? wygórowanych wymaga? w stosunku do swoich klientów. Wi?kszo?? z nich nie wymaga dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i zarobkach czy wyci?gów z konta bankowego.
Aby po?yczy? pieni?dze wystarczy jedynie dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz konto w polskim banku. Co jednak z klientami, którzy nie posiadaj? w?asnego rachunku lub ich konto zosta?o zaj?te, np. przez komornika?

Po?yczka bez konta bankowego – czy to mo?liwe?

To w?a?nie z w?asnego rachunku bankowego nale?y wykona? przelew weryfikacyjny, s?u??cy potwierdzeniu to?samo?ci. W przypadku pozytywnej decyzji po?yczkodawcy, na tym samym koncie „wyl?duj?” po?yczone pieni?dze. Na 1 rzut oka wydaje si? wi?c, ?e zaci?gni?cie po?yczki bez konta nie b?dzie mo?liwe.
Na szcz??cie to tylko pozory.

Chwilówka bez konta bankowego – gdzie jej szuka??

Alternatyw? dla po?yczki online mo?e by? po?yczka zaci?gni?ta w stacjonarnym oddziale firmy po?yczkowej. Po?yczaj?c pieni?dze w ten sposób nie musisz posiada? w?asnego rachunku bankowego. Dodatkowe ?rodki z powodzeniem odbierzesz w gotówce.
Cho? procedura ubiegania si? o chwilówk? potrwa z pewno?ci? d?u?ej ni? 15 minut (cho?by z uwagi na konieczno?? dojazdu do oddzia?u), dla wielu osób bez konta bankowego nie b?dzie to mia?o wi?kszego znaczenia.

Po?yczki z obs?ug? domow? – alternatywa dla chwilówki online

Kolejnym sposobem na po?yczenie pieni?dzy bez konta bankowego jest zaci?gni?cie po?yczki z obs?ug? domow?. Je?li si?gniesz po tak? chwilówk?, przedstawiciel firmy po?yczkowej osobi?cie dostarczy Ci pieni?dze. B?dzie tak?e odwiedza? Ci? regularnie, by odebra? pieni?dze potrzebne do sp?aty raty.

Gdzie szuka? po?yczki z obs?ug? domow??

Najbardziej znan? i rozpoznawaln? firm?, oferuj?c? po?yczki bez konta bankowego jest Provident. Firma dzia?a na rynku od ponad 18 lat i jest liderem na rynku po?yczek gotówkowych. Celem Providenta jest dostarczanie prostych, rzetelnych i dost?pnych produktów finansowych.
Maksymalna kwota po?yczki z obs?ug? domow? (tzw. po?yczki dopasowanej z tygodniow? rat?) wynosi obecnie a? 10 000 z?. Sp?at? mo?esz roz?o?y? na maksymalnie 90 tygodni.

Kto mo?e zaci?gn?? chwilówk? bez konta bankowego w Providencie?

Chwilówk? bez konta mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest osob? pe?noletni?,
  • posiada sta?e zameldowanie po?wiadczone wpisem w dowodzie osobistym,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • posiada sta?e ?ród?o dochodu z tytu?u pensji, renty lub emerytury.

Ile kosztuje po?yczka z obs?ug? domow??

Je?li zdecydujesz si? po?yczy? 5000 z?, a sp?at? roz?o?ysz na 60 tygodni, wysoko?? tygodniowej raty wyniesie 140,38 z?. Ca?kowita kwota do sp?aty to 8 422,46 z?.
Ju? na 1 rzut oka wida?, ?e koszty po?yczenia pieni?dzy w Providencie nie s? najni?sze.

Czy warto je ponie???

Wiele zale?y nie tylko od Twoich mo?liwo?ci finansowych, ale równie? od tego, na co planujesz przeznaczy? po?yczone pieni?dze. Je?li ?rodki z po?yczki pomog? zmieni? Twoj? sytuacj? ?yciow? (np. pomog? sfinansowa? szkolenie zawodowe, które zaowocuje podwy?k?), warto rozwa?y? poniesienie wysokich kosztów oko?opo?yczkowych.
Przeznaczenie ?rodków z po?yczki na zachcianki i zb?dne wydatki nie b?dzie pomys?em zbyt rozs?dnym. Konsekwencje spontanicznych zakupów b?dziesz ponosi? jeszcze przez kilkana?cie, a nawet kilkadziesi?t miesi?cy.