1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Chwilówka na wakacje – czy warto po ni? si?gn???

Chwilówka na wakacje – czy warto po ni? si?gn???

Wybra?e? wakacyjny kierunek i zaplanowa?e? urlop? Jedyn? przeszkod? w organizacji wymarzonego wyjazdu jest niedostateczna ilo?? pieni?dzy?
W artykule sprawdzimy, czy warto sfinansowa? urlop chwilówk?. Podpowiemy równie? gdzie szuka? tych najta?szych i na co zwróci? uwag? przed podpisaniem umowy po?yczkowej.

W zale?no?ci od wybranego kierunku, standardu hotelu oraz preferencji w zakresie sp?dzania wolnego czasu, koszt tygodniowego urlopu mo?e wynosi? od kilkuset a? do kilkunastu tysi?cy z?otych.

Je?li nie oszcz?dza?e? pieni?dzy na wakacje, wygenerowanie dodatkowych ?rodków tu? przed wyjazdem mo?e okaza? si? zadaniem ponad si?y. Nie znaczy to jednak, ?e musisz rezygnowa? z upragnionego urlopu.

Po?yczka na urlop?

Je?li Twoje konto oszcz?dno?ciowe ?wieci pustkami, mo?esz rozwa?y? zaci?gni?cie szybkiej po?yczki pozabankowej. Dlaczego w?a?nie pozabankowej? Nie wszyscy wiedz?, ?e popularna chwilówka mo?e by? ta?sza ni? kredyt w banku. Niemo?liwe? A jednak.
Wielu po?yczkodawców oferuje obecnie zupe?nie darmowe po?yczki. Jest to oferta promocyjna, skierowana wy??cznie do nowych klientów. Si?gaj?c po darmow? chwilówk? nie zap?acisz nie tylko odsetek, ale równie? prowizji, ubezpieczenia i ?adnych innych op?at dodatkowych. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania takiej po?yczki wynosi dok?adnie 0 proc.

Zastanawiasz si?, ile pieni?dzy mo?na po?yczy? za darmo?

W zale?no?ci od wybranego po?yczkodawcy mo?e by? to od 200 z? (SMS365) a? do 6000 z? (SzybkaGotówka).

O darmow? po?yczk? mo?esz wnioskowa? tak?e w firmach:

 • Vivus (3000 z?)
 • Lendon (2500 z?)
 • Szybka Moneta (2100 z?)
 • InCredit (2000 z?)
 • Halo Po?yczka (2000 z?)
 • DoPo?yczka (2000 z?)
 • Extra Portfel (2000 z?)
 • Money Man (1500 z?)
 • ViaSMS (1500 z?)
 • Alfa Kredyt (1500 z?)
 • Visset (1000 z?)
 • Po?yczka Plus (1000 z?)
 • Filarum (1000 z?)
 • Kobieta z kas? (500 z?)
 • Po?yczkomat (500 z?)

Co wa?ne, ca?? po?yczon? kwot? b?dziesz musia? zwróci? jednorazowo.

W ci?gu 30, 45, 60 lub 61 dni (w zale?no?ci od wybranej firmy).

Zanim si?gniesz po po?yczk? na wakacje, dok?adnie przeanalizuj swoj? sytuacj? finansow? i upewnij si?, ?e zdo?asz zwróci? pieni?dze w terminie.

Po?yczka na wakacje – pieni?dze nawet w 15 minut

Szybka po?yczka przez internet oka?e si? strza?em w dziesi?tk?, je?li podczas wakacyjnych woja?y b?dziesz potrzebowa? dodatkowego zastrzyku gotówki. Pieni?dze mo?esz po?yczy? w 100 procentach online, bez konieczno?ci odwiedzania oddzia?u, stania w d?ugich kolejkach czy wype?niania stosu formalno?ci.

Wystarczy komputer, dowód osobisty, numer konta oraz numer telefonu komórkowego, by w ci?gu kilkunastu minut otrzyma? dodatkowe ?rodki.

Nie zabra?e? ze sob? laptopa? Nie szkodzi. Wielu po?yczkodawców udost?pni?o swoim klientom aplikacje mobilne i strony typu lite. Dzi?ki nim w szybki i wygodny sposób po?yczysz pieni?dze przy u?yciu tabletu lub telefonu komórkowego. Siedz?c wygodnie w kawiarni, spaceruj?c lub… le??c na pla?y.

Kto mo?e zaci?gn?? chwilówk? na wakacje?

Wymagania, jakie stawiaj? po?yczkobiorcom poszczególne firmy mog? nieznacznie si? od siebie ró?ni?. Rozbie?no?ci dotycz? zazwyczaj kryterium wieku, mo?liwo?ci otrzymania po?yczki z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u czy konieczno?ci dostarczania dodatkowych dokumentów.

Z powodzeniem mo?na stwierdzi? jednak, ?e pozabankowi po?yczkodawcy s? zdecydowanie mniej restrykcyjni ni? banki i przychylnym okiem patrz? na mniej wiarygodnych klientów.

O szybk? po?yczk? na wakacje mo?e wnioskowa? student, emeryt, rencista czy osoba, której dane znalaz?y si? w rejestrze d?u?ników.

Jak wnioskowa? o dodatkowe ?rodki?

Z?o?enie wniosku o szybk? po?yczk? jest nie tylko szybkie, ale równie? bardzo proste. Je?li wybra?e? ju? firm? po?yczkow?, wejd? na jej stron? internetow? i okre?l preferowan? kwot? po?yczki oraz termin sp?aty.
Nast?pnym krokiem powinno by? za?o?enie konta i wype?nienie krótkiego wniosku po?yczkowego. Czynno?? ta nie powinna potrwa? d?u?ej ni? kilka minut.

Po wys?aniu wniosku, niezb?dna b?dzie weryfikacja Twojej to?samo?ci. Jej celem jest zapewnienie bezpiecze?stwa obu stronom umowy oraz potwierdzenie, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz.

Aby zweryfikowa? dane osobowe, prze?lij na konto po?yczkodawcy symboliczn? kwot? (w zale?no?ci od firmy b?dzie to od 0,01 do 1 z?). Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, mo?liwe b?dzie porównanie czy dane w?a?ciciela rachunku pokrywaj? si? z tymi we wniosku.

Je?li personalia b?d? to?same, po?yczkodawca przyst?pi do dalszej analizy wniosku. Je?li oka?? si? odmienne, wniosek zostanie odrzucony.

Szybka decyzja, ekspresowy przelew

Je?li weryfikacja danych przebiegnie pomy?lnie, decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku minut SMS-em i/lub e-mailem. W przypadku pozytywnej, po?yczkodawca niemal natychmiast zrealizuje przelew. To, jak szybko otrzymasz pieni?dze zale?y przede wszystkim od godzin ksi?gowania przelewów w banku.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty – na co uwa?a??

Cho? szybk? po?yczk? ?atwo zaci?gn??, czasem zdecydowanie trudniej j? sp?aci?. Zw?aszcza, je?li podj??e? decyzj? skuszony wizj? darmowych pieni?dzy, nie analizuj?c uprzednio w?asnych mo?liwo?ci finansowych.

Po?yczkodawca, który nie sp?aci chwilówki w terminie b?dzie obci??ony odsetkami za nieterminow? sp?at?.

Po?yczkodawca b?dzie mia? prawo zastosowa? szereg czynno?ci windykacyjnych, maj?cych na celu wyegzekwowanie sp?aty zobowi?zania. Mog? by? to telefony od windykatorów, SMS-y, listy czy e-maile z przypomnieniem o konieczno?ci uregulowania zad?u?enia.

Je?li dzia?ania po?yczkodawcy nie przynios? oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e zosta? przekazana zewn?trznej firmie windykacyjnej lub skierowana na drog? s?dow?.
To jednak nie wszystko.

Je?li firma wspó?pracuje z Biurem Informacji Kredytowej, przeka?e instytucji informacje o zad?u?eniu. B?dzie mia?a prawo tak?e wpisa? dane spó?nialskiego klienta do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej.
Konsekwencje lekkomy?lnej decyzji mog? by? wi?c bardzo dotkliwe.
A ich ?wiadomo?? mo?e zak?óci? nawet najwspanialszy urlop.