1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Chwilówka na sp?at?… po?yczki. Czy to dobry pomys??

Chwilówka na sp?at?… po?yczki. Czy to dobry pomys??

Posiadasz kredyt bankowy? Sp?acasz chwilówk?? Czy w takiej sytuacji dobrym pomys?em jest zaci?gni?cie kolejnej po?yczki, aby sp?aci? poprzedni??
Ile wynosi zad?u?enie Polaków? W 2015 r., a dok?adniej w pierwszym pó?roczu tego roku, Polacy byli zad?u?eni na niemal 940 mln z?, przy czym wi?kszo?? zad?u?onych by?a przedsi?biorcami, a nie klientami indywidualni. Ci najcz??ciej maj? k?opoty ze sp?at? zaci?gni?tych kredytów i po?yczek1. Poniewa? posiadanie zobowi?za? ponad mo?liwo?ci jest niebezpieczne, specjali?ci przestrzegaj? przed nadmiernym zad?u?aniem si?, a firmy pozabankowe ograniczaj? tak? sytuacj?, m.in. sprawdzaj?c histori? kredytow? potencjalnych klientów. Ci, którzy maj? negatywn?, nie zawsze mog? liczy? na po?yczk?. Podobnie jest w przypadku osób, które nie osi?gaj? dochodów.
S?ysza?e? kiedy?, ?e nie nale?y sp?aca? po?yczki inn? po?yczk?, bo to prosta droga do tego, aby wpa?? w jeszcze wi?ksze tarapaty finansowe? To prawda. S? jednak takie sytuacje, gdy – mimo zad?u?enia – mo?esz wype?ni? wniosek o przyznanie po?yczki na kilka lub kilkana?cie dni.

Brak przelewu w terminie? Chwilówka mo?e by? rozwi?zaniem

Za?ó?my, ?e sp?acasz kredyt bankowy, którego rata wynosi 500 z?. Twój pracodawca w?a?nie poinformowa? ci?, ?e wynagrodzenie otrzymasz z kilkudniowym opó?nieniem, a dla ciebie oznacza to, ?e nie masz ?rodków, aby sp?aci? miesi?czne zobowi?zanie w terminie. Czy w takiej sytuacji si?gni?cie po chwilówk? jest dobrym rozwi?zaniem? Owszem.
Je?eli dotychczas nie korzysta?e? z oferty firm pozabankowych, to mo?esz skorzysta? z po?yczki za 0 z? (RRSO = 0%). Zaci?gaj?c po?yczk? na tak preferencyjnych warunkach, b?dziesz musia? odda? dok?adnie tyle, ile po?yczysz. W efekcie rat? kredytu sp?acisz w terminie, buduj?c tym samym pozytywn? histori? kredytow? i unikaj?c konieczno?ci zap?aty dodatkowych kwoty za zw?ok?. Równie? zobowi?zanie wobec firmy pozabankowej b?dziesz móg? uregulowa? w terminie – wystarczy, ?e wybierzesz chwilówk? np. na 30 dni.
Poszukuje po?yczki za 0 z?? Przygotowali?my list? firm, które udzielaj? takich po?yczek – znajdziesz j? TUTAJ.

Po?yczasz? Mniej r?k? na pulsie

W po?yczaniu pieni?dzy nie ma nic z?ego, pod warunkiem jednak, ?e jeste? w stanie sp?aca? swoje zobowi?zania. Je?eli w ostatnim czasie zad?u?y?e? si? i masz problem z regulowaniem poszczególnych rat, to rozwi?zaniem mo?e by? np. po?yczka konsolidacyjna. Tak? mo?esz otrzyma? np. w banku, ale b?dziesz musia? udowodni?, ?e osi?gasz sta?e dochody, które umo?liwi? ci jej regularn? sp?at?. Je?eli nie posiadasz sta?ych dochodów, uzyskanie takiej po?yczki jest praktycznie niemo?liwe.
Gdy masz coraz wi?ksze problemy ze sp?at? bie??cych zobowi?za?, konieczne jest ograniczenie wydatków. Podstaw? jest kontrolowanie domowego bud?etu. Pami?taj, ?e negatywna historia kredytowa zamknie ci drog? do produktów bankowych – b?dziesz móg? stara? si? jedynie o po?yczki bez BIK, które s? dost?pne w ofercie firm pozabankowych.
Korzystaj?c z po?yczki bez BIK, mo?esz rozpocz?? mozolne budowanie swojej historii kredytowej – informacje o tym, jak sp?acasz w?a?nie to zad?u?enie, b?d? bowiem przekazywane do bazy BIK. Pami?taj, ?e maj?c pozytywn? histori? kredytow?, ?atwiej b?dzie ci uzyska? kolejne po?yczki.

Na co zwróci? uwag?, zaci?gaj?c po?yczk??

Je?eli zdecydowa?e? si? zaci?gn?? drobn? po?yczk?, aby np. sp?aci? rat? kredytu, to pami?taj, ?e takie rozwi?zanie ma sens tylko wówczas, gdy masz pewno??, ?e b?dzie ci? sta? na jej sp?at?. Najlepiej te?, aby? wybra? po?yczk?, która nie b?dzie ci? dodatkowo kosztowa?. ?wietnym rozwi?zanie b?dzie w?a?nie po?yczka za 0 z?.
Korzysta?e? ju? z ofert firm po?yczkowych i obawiasz si?, ?e zostaniesz obarczony kosztami za udzielenie po?yczki? Pami?taj, ?e o po?yczk? mo?esz zawnioskowa? w firmie, z któr? dotychczas nie wspó?pracowa?e?. W efekcie po raz kolejny b?dziesz móg? otrzyma? po?yczk? za 0 z?.
Chcesz wiedzie?, na co jeszcze zwróci? uwag?, zaci?gaj?c chwilówk?? Regularnie zagl?daj do naszego Poradnika chwilówkowego. Znajdziesz tam obszern? baz? wiedzy w?a?nie o produktach dost?pnych w ofercie firm pozabankowych.