1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Chwilówka mo?e by? ta?sza ni? kredyt bankowy? Okazuje si?, ?e tak!

Chwilówka mo?e by? ta?sza ni? kredyt bankowy? Okazuje si?, ?e tak!

Nad zaci?gni?ciem chwilówki najcz??ciej zastanawiamy si? wówczas, gdy bank odrzuci? nasz wniosek lub wówczas, gdy potrzebujemy pieni?dzy na ju?. Czy chwilówka rzeczywi?cie mo?e by? ta?sza ni? kredyt bankowy?

Cho? niektóre banki deklaruj?, ?e po?ycz? pieni?dze na dowód, to jednak osoba zainteresowana musi poda? nazw? zak?adu pracy i wysoko?? zarobków. W praktyce ci, którzy nie maj? dochodów lub widniej? w jednej z baz d?u?ników, nie maj? szansy po?yczy? nawet niewielkiej kwoty. Im te? pozostaj? jedynie firmy pozabankowe, oferuj?ce tzw. chwilówki, czyli po?yczki na krótki termin.

Je?eli chodzi o po?yczki pozabankowe, to specjali?ci podkre?laj?, ?e zaci?gni?cie takiej jest stosunkowo drogie. Czy rzeczywi?cie? To zale?y, o której po?yczce z kolei mowa.

Ile kosztuje po?yczka na chwil??

Aby wyst?pi? o po?yczk? w wybranej firmie pozabankowej, wystarczy tylko, ?e zarejestrujesz si? na jej stronie internetowej, a nast?pnie zawnioskujesz o przyznanie ci po?yczki w wybranej kwocie. Problem jednak w tym, ?e na rynku dzia?a wiele firm, a to oznacza, ?e jako osoba zainteresowana, mo?esz otrzyma? ró?ne propozycje.

Co sk?ada si? na koszt po?yczki pozabankowej? Najcz??ciej mowa o:

  • Odsetkach – cho? warto na nie zwróci? uwag?, to jednak nie s? one najwa?niejsze. Skoro masz zamiar po?yczy? pieni?dze na krótki okres, np. 7, 14 lub 30 dni, to nie b?d? one a? tak bardzo odczuwalne przy sp?acie zobowi?zania.
  • Prowizji – podobnie, jak w przypadku odsetek, b?dziesz zobowi?zany tak? ui?ci? – firmy oferuj?ce zarówno po?yczki bez BIK, jak i na krótki okres, zawsze naliczaj? prowizj?. Im wy?sz? kwot? b?dziesz chcia? po?yczy?, tym wy?sz? prowizj? po?yczkodawca naliczy. Porównuj?c oferty, powiniene? szczególn? uwag? zwróci? na t? kwesti?.

Jak szybko porówna? koszty po?yczki pozabankowej? Mo?esz skorzysta? ze specjalnej porównywarki, mo?esz równie? spojrze? na RRSO, czyli Rzeczywist? Roczn? Stop? Oprocentowania. Zarówno banki, jak i firmy pozabankowe maj? obowi?zek informowa? o RRSO oferowanych przez siebie produktów.

Chwilówka bez ?adnych op?at?

Koszty zaci?gni?cia chwilówki powinny sprawdzi? przede wszystkim osoby zamierzaj?ce zaci?gn?? tak? po?yczk? po raz drugi. Co w sytuacji, gdy nigdy wcze?niej nie potrzebowa?e? dodatkowych pieni?dzy i tym samym nie korzysta?e? z oferty firm pozabankowych? Aby zainteresowa? konsumentów i sprawi?, ?e zawnioskuj? oni o przyznanie ?rodków, takie firmy proponuj? pierwsz? po?yczk? za 0 z?. Oznacza to, ?e otrzymuj?c np. 1 000 z?, b?dziesz zobowi?zany odda? dok?adnie tak? sam? kwot?.

Zauwa?, ?e po?yczaj?c z banku – niezale?nie, czy mowa o pierwszej po?yczce, czy te? kolejnej – zawsze poniesiesz koszty. Korzystaj?c z faktu, ?e poszczególne firmy pozabankowe konkuruj? nie tylko mi?dzy sob?, ale równie? innymi podmiotami finansowymi dzia?aj?cymi na rynku, w tym w?a?nie bankami, mo?esz jedynie zyska? – po?yczy? pieni?dze na krótki okres bez ponoszenia kosztów.

Powy?sze rozwi?zanie op?aca si? jedynie, gdy jeste? pewien, ?e b?dziesz w stanie odda? pieni?dze np. w ci?gu 14 lub 30 dni. Co prawda, mo?esz zawsze skorzysta? z mo?liwo?ci przesuni?cia terminu sp?aty zobowi?zania, ale taka opcja jest odp?ata – przesuwaj?c termin p?atno?ci o 30 dni, mo?esz zap?aci? nawet ok. 800 z?!

Gdy po?yczy?e? raz za darmo, mo?esz…

…po?yczy? za darmo po raz kolejny. Jak to mo?liwe? Na koszty po?yczki pozabankowej powiniene? zwróci? uwag? wówczas, gdy po?yczasz pieni?dze po raz kolejny w tej samej firmie. Wi?kszo?? firm pozabankowych s?usznie zak?ada, ?e klient, który zawnioskowa?, otrzyma? i sp?aci? w terminie po?yczk?, powróci, gdy po raz kolejny b?dzie potrzebowa? dodatkowych pieni?dzy. Co jednak w sytuacji, gdy – zamiast by? wiernym klientem – postanowisz skorzysta? z oferty konkurencji?

Zaci?gaj?c chwilówk? w konkurencyjnej firmie, po raz kolejny mo?esz po?yczy? bez kosztów, o ile oczywi?cie jeste? nowym klientem. Uwa?a? musisz tylko na jedno – niektóre firmy pozabankowe kreuj? wiele marek. W praktyce zatem mo?e si? okaza?, ?e nie mo?esz skorzysta? z oferty darmowej po?yczki, gdy? widniejesz ju? w bazie klientów firmy.

Taniej ni? w banku

Je?eli potrzebujesz dodatkowych ?rodków dos?ownie na kilka dni, to lepiej zrobisz, po?yczaj?c w firmie pozabankowej ni? w banku, bo ta pierwsza mo?e ci udzieli? po?yczki bezp?atnie. Faktycznie zatem, cho? po?yczki pozabankowe s? drogie, to jednak w niektórych przypadkach mog? by? ta?sze ni? produkty finansowe oferowane przez bank. Powiniene? o tym pami?ta? – w ten sposób mo?esz sporo zaoszcz?dzi?.

Przed zaci?gni?ciem po?yczki bez BIK czy takiej, przy której firma pozabankowa zweryfikuje twoj? dotychczasow? histori? kredytow?, pami?taj, ?eby upewni? si?, ?e b?dziesz j? w stanie sp?aci? w zadeklarowanym terminie. W innym razie musisz liczy? si? ze sporymi kosztami – firma pozabankowa poza naliczaniem odsetek, b?dzie mia?a prawo naliczy? koszty za przypomnienie ci o up?ywie terminu sp?aty. Koszt monitów zale?y od firmy – niektóre pobieraj? kilka, inne kilkana?cie z?otych. Tylko wówczas, gdy sp?acisz pierwsz? po?yczk? w terminie, to b?dzie ona ta?sza od po?yczki, któr? uzyska?by? z banku – musisz o tym pami?ta?.