1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Chwilówka godna zaufania – czym si? charakteryzuje?

Chwilówka godna zaufania – czym si? charakteryzuje?

Oprócz tego, ?e szukamy chwilówki taniej, szybkiej i przyst?pnej (to ju? niemal sta?y zestaw okre?le? chwilówkowych), to chcieliby?my, by by?a to tak?e chwilówka godna zaufania. Co to oznacza? Dla ka?dego pewnie ma to odrobin? inny wyd?wi?k, ale wszyscy pewnie zgod? si?, ?e chodzi przede wszystkim o uczciwo??. O to, ?eby nie zosta? oszukanym na kosztach chwilówki, ?eby po?yczkodawca nie naliczy? ?adnych kosztów, o których wcze?niej nie wspomnia?. O to, ?eby nie zmusi? nas do sp?aty przed up?ywem terminu, lub wr?cz przeciwnie – ?eby nie uniemo?liwi? sp?aty chwilówki.

Lista ostrze?e? Komisji Nadzoru Finansowego

Chwilówka, która jest godna zaufania, nie powinna pojawi? si? na li?cie ostrze?e? publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to zestawienie wskazuj?ce na podmioty finansowe, które prowadz? swoj? dzia?alno?? niezgodnie z prawem i niekoniecznie musi dotyczy? chwilówek, ale te? banków, SKOK-ów, czy podmiotów zwi?zanych z dzia?alno?ci? ubezpieczeniow?. Bardzo cz?sto na takiej w?a?nie li?cie znajduj? si? piramidy finansowe i parabanki (które niestety b??dnie bywaj? uto?samiane z firmami udzielaj?cymi chwilówek!).

Wykroczenia znajduj?ce si? na stronie KNF s? ju? powa?nego kalibru, wi?c je?li znajdziemy na nim jak?kolwiek firm? chwilówkow?, lepiej zrezygnowa? ze z?o?enia wniosku w?a?nie tam.

Dobra chwilówka to przejrzysta chwilówka

Rzecz?, która powinna zwróci? nasz? uwag?, równie? wizualnie, jest strona internetowa, za pomoc? której zaci?gamy chwilówk?. Powinni?my na niej znale?? wzory dokumentów, które bardzo szczegó?owo opisuj? wszystkie parametry chwilówki, sposoby jej zaci?gni?cia, ale tak?e prawa i obowi?zki po?yczkobiorcy.

 

Tu? obok niej dost?pne powinny by? Europejski Formularz Informacyjny oraz Tabela Op?at i Prowizji. Te dokumenty powinny zawiera? przede wszystkim koszty chwilówki – nie tylko te zwi?zane z op?atami podstawowymi, to jest prowizj?, oprocentowaniem, czy op?at? przygotowawcz?. Powinny si? w niej znale?? równie? koszty opcjonalne, takie jak op?ata za przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki, czy op?aty karne za nieterminowo??.

 

Potencjalny po?yczkobiorca powinien mie? równie? mo?liwo?? wyliczenia kosztów dok?adnie takiej chwilówki, jak? chce zaci?gn??. Powinien mu to umo?liwi? kalkulator chwilówkowy, który za ka?d? zmian? parametrów chwilówki na nowo przeliczy jej cen?. To, co interesuje po?yczkobiorc? to: wysoko?? RRSO, wysoko?? kosztów ca?kowitych lub ca?kowita kwota do zwrotu, ostateczny termin sp?aty chwilówki.

 

Chwilówki, które nie podaj? maksymalnych op?at dla wybranej chwilówki i m?tnie wyja?niaj? kryteria jej zaci?gni?cia, nie s? zaufane. Podobnie mo?na stwierdzi?, je?li pracownicy infolinii wymijaj?co odpowiadaj? za zadane przez po?yczkobiorc? pytania lub nie chc? odpowiedzie? na nie wcale.

Chwilówki z certyfikatami

Nagrody i certyfikaty nie s? co prawda najwa?niejsze, ale mog? ?wiadczy? o tym, ?e firma udzielaj?ca chwilówek zosta?a dok?adnie prze?wietlona pod k?tem uczciwo?ci i etycznego post?powania wobec swoich klientów. Szczególn? wag? maj? te przyznawane przez wiarygodne podmioty wspó?pracuj?ce z rynkiem finansowym: Certyfikat Rzetelna Firma oraz Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo. Dodatkowo warto zwróci? uwag? równie? na chwilówki z nagrodami przyznawanymi przez specjalistów z bran?y (np. Loan Magazine) oraz samych klientów firm po?yczkowych – to najlepszy wyraz uznania i docenienia dzia?alno?ci takiego po?yczkodawcy. Przyk?adem takiej nagrody jest Laur Konsumenta.

Chwilówka godna zaufania nie zawsze zostanie udzielona

Nale?y si? mie? na baczno?ci, je?eli która? firma po?yczkowa deklaruje, ?e jej chwilówki s? absolutnie dla wszystkich. Godny zaufania po?yczkodawca przed przyznaniem chwilówki zawsze dok?adnie zbada zdolno?? kredytow? swoich klientów i po?yczy tylko tym, którzy mog? zobowi?zanie sp?aci? i nie narazi? si? przy tym na powa?ne problemy finansowe. Przeciwdzia?anie nadmiernemu zad?u?aniu si? jest propagowane pod nazw? odpowiedzialnego po?yczania i obecnie podpisuje si? pod nim wi?kszo?? po?yczkodawców.