Cashalot

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Cashalot logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Cashalot Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
E-mail: info@cashalot.pl
Telefon kontaktowy: 22 122-19-27
NIP: 522-30-58-683
REGON: 364053649
KRS: 0000609073

Podstawowe informacje o Cashalot

Cashalot to innowacyjna firma, udzielaj?ca szybkich po?yczek przez internet. Jest ona polskim oddzia?em mi?dzynarodowej grupy finansowej Via SMS Group, dzia?aj?cej od 2009 roku w 7 europejskich krajach.
Jednym z kluczowych walorów tego po?yczkodawcy jest harmonijne ??czenie nowoczesnych technologii z najwy?szym poziomem obs?ugi klienta i bezpiecze?stwem po?yczania pieni?dzy. Firma jest cz?onkiem oraz jednym z za?o?ycieli Zwi?zku Firm Po?yczkowych. Instytucji, która, promuje i stosuje najwy?sze standardy biznesowe i etyczne

Podstawowe informacje o po?yczce w firmie Cashalot

Cashalot udziela po?yczek w kwocie od 100 do 4000 z?. Maksymalny okres sp?aty zobowi?zania wynosi 30 dni. Cho? korzystaj?c z us?ug firmy Cashalot nie zaci?gniesz darmowej po?yczki, nowi klienci po?ycz? pieni?dze 50 procent taniej.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Cashalot?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada sta?e miesi?czne dochody,
  • jest w wieku od 20 do 72 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • nie figuruje w bazie BIG InfoMonitora oraz Rejestru D?u?ników ERIF,
  • posiada osobiste konto w banku.

Wymagane dokumenty

Do po?yczenia pieni?dze w firmie Cashalot wystarczy jedynie dowód osobisty. W szczególnych przypadkach po?yczkodawca mo?e poprosi? jednak o dostarczenie dokumentu, potwierdzaj?cego otrzymywanie sta?ych dochodów.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Cashalot?

Aby po?yczy? pieni?dze w firmie Cashalot wejd? na www.cashalot.pl, a nast?pnie wybierz preferowan? kwot? oraz termin sp?aty zobowi?zania. Kolejnym krokiem b?dzie wype?nienie i wys?anie prostego formularza rejestracyjnego. Po rejestracji na wskazany we wniosku numer telefonu komórkowego otrzymasz SMS z kodem, który nale?y wprowadzi? w okienko na  stronie internetowej po?yczkodawcy.
Ostatnim krokiem jest weryfikacja Twojego konta bankowego. Warunkiem otrzymania po?yczki jest skorzystanie z automatycznego sprawdzenia numeru konta za pomoc? us?ugi Instantor. Podczas korzystania z tej us?ugi identyfikacji b?dziesz przekierowany na stron? bankowo?ci internetowej wybranego przez Ciebie banku w celu uko?czenia procesu.
Je?li weryfikacja przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawca natychmiast podejmie decyzj? i wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Cashalot weryfikuje rejestry d?u?ników?

Przed wydaniem decyzji po?yczkodawca zagl?da do rejestrów BIG InfoMonitora oraz Rejestru D?u?ników ERIF. Je?li Twoje dane figuruj? w którymkolwiek z nich, wniosek zostanie odrzucony.
Po?yczkodawca nie sprawdza natomiast baz Krajowego Rejestru D?ugów. Je?li Twoje dane figuruj? w KRD, wci?? masz szans? na dodatkow? gotówk?.

Czym jest us?uga Instantor?

Us?uga Instantor to aplikacja, umo?liwiaj?ca bezpieczn? i szybk? weryfikacj? rachunku bankowego po?yczkobiorcy. ??cz?c si? z Twoim kontem, przekazuje po?yczkodawcy niezb?dne informacje. Aby z niej skorzysta? przygotuj dane logowania do systemu bankowo?ci elektronicznej – login oraz has?o.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Cashalot?

Biuro Obs?ugi Klienta Cashalot pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 17.00.