Caseo

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Caseo logo
Ocena: 3.86
(ilość ocen: 7)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Optima sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grunwaldzka 82, Gda?sk
E-mail: brak informacji
WWW: www.caseo.pl
Telefon kontaktowy: +48 666 70 70 30
Godziny pracy: brak informacji
NIP: 5833101093
REGON: 221009292
KRS: 0000355315

Podstawowe informacje o Caseo

Caseo specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek pozabankowych przedsi?biorcom, którzy rejestruj? obroty na kasie fiskalnej. Korzystaj?c z us?ug Caseo mo?esz po?yczy? pieni?dze szybko, bez formalno?ci i ukrytych kosztów.
Caseo to nowoczesne wsparcie dla mikroprzedsi?biorców i ma?ych firm. Rozwijaj swój biznes i zdob?d? przewag? nad konkurencj?!
W?a?cicielem marki Caseo jest spó?ka Optima.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Caseo

Korzystaj?c z us?ug Caseo po?yczysz nawet 25 000 z?. Tak? kwot? mo?esz otrzyma? ju? przy 1 po?yczce. Maksymalny okres sp?aty wynosi 12 miesi?cy.  Jak deklaruje po?yczkodawca, ca?kowity miesi?czny koszt finansowania to jedynie 9,99%.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Caseo?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma co najmniej 18 lat,
  • prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?,
  • rejestruje obroty na kasie fiskalnej.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie dowód osobisty oraz wydruk z kasy fiskalnej. Na ich podstawie po?yczkodawca oceni Twoj? zdolno?? do sp?aty i wyda decyzj?.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Caseo?

O dodatkowe ?rodki w Caseo mo?esz wnioskowa? na 2 sposoby:

  • dzwoni?c pod numer infolinii (+48 666 70 70 30),
  • wype?niaj?c formularz kontaktowy na stronie www.caseo.pl.

Je?li wy?lesz wniosek drog? internetow?, po jego otrzymaniu skontaktuje si? z Tob? konsultant, który przedstawi szczegó?y oferty i umówi Ci? na spotkanie z doradc?. W czasie spotkania doradca odbierze od Ciebie wydruk z kasy fiskalnej oraz przygotowan? do podpisania umow?. Pieni?dze z po?yczki otrzymasz na konto bankowe niezw?ocznie po podpisaniu dokumentu.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy mog? wliczy? prowizj? w koszty uzyskania przychodu?

Tak. Taki zabieg pozwoli zmniejszy? podstaw? opodatkowania i wygenerowa? odczuwalne dla portfela oszcz?dno?ci.

Jak d?ugo b?d? musia? czeka? na decyzj??

Jedn? z zalet serwisu Caseo jest szybki czas weryfikacji wniosku. Decyzj? mo?esz otrzyma? nawet w ci?gu 15 minut od momentu jego z?o?enia.

Na co mog? przeznaczy? pieni?dze z po?yczki?

Pieni?dze mo?esz przeznaczy? na dowolny cel, zwi?zany z prowadzon? dzia?alno?ci?. Po?yczka mo?e pos?u?y? do sp?aty zaleg?o?ci wzgl?dem Urz?du Skarbowego czy Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, sfinansowania bie??cych potrzeb firmy czy realizacji inwestycji.