BOSSpo?yczka

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Boss Po?yczka logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Business Online Sales Systems Sp z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pu?awska 14, Warszawa
E-mail: info@bosspozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
NIP: 5342427508
REGON: 141918409
KRS: 0000332371

Podstawowe informacje o BOSSpo?yczce

BOSSpo?yczka udziela po?yczek mikroprzedsi?biorcom, w?a?cicielom ?rednich i du?ych firm. Ogromnym walorem po?yczki w BOSSpo?yczce s? ograniczone do minimum formalno?ci, szybki czas weryfikacji wniosku oraz brak ukrytych kosztów.
W?a?cicielem serwisu BOSSpo?yczka jest spó?ka Aasa Polska – jeden z liderów aktualnego rynku po?yczek pozabankowych.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie BOSSpo?yczka

Korzystaj?c z us?ug serwisu BOSSpo?yczka po?yczysz od 1000 do 10 000 z?.  Sp?at? roz?o?ysz na okres od 1 do 24 miesi?cy. Po po?yczk? w BOSSpo?yczce mo?esz si?gn?? ju? od pierwszego dnia prowadzenia dzia?alno?ci.
W?a?ciciel serwisu BOSSpo?yczka, jako jeden z niewielu po?yczkodawców umo?liwia zaci?gni?cie kolejnej po?yczki jeszcze przed sp?at? aktualnej. Warunkiem jest terminowa sp?ata minimum czterech rat bie??cego zobowi?zania.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie serwisie BOSSpo?yczka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada zarejestrowan? w Polsce dzia?alno?? gospodarcz?,
  • nie figuruje w rejestrze d?u?ników BIG (Infomonitor, KRD i ERIF),
  • posiada sta?y adres zamieszkania w Polsce.

Wymagane dokumenty

Po?yczkodawca nie wymaga dostarczania stosu formularzu, dokumentów finansowych czy za?wiadcze? o niezaleganiu. Aby po?yczy? pieni?dze wystarczy Ci jedynie dowód osobisty.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie BOSSpo?yczka?

Aby po?yczy? pieni?dze w firmie BOSSpo?yczka wejd? na www.bosspozyczka.pl, a nast?pnie ustaw preferowan? kwot? po?yczki oraz okres sp?aty. Wype?nij krótki wniosek i wy?lij go po?yczkodawcy. Na podstawie zawartych w dokumencie informacji oceni on Twoj? zdolno?? do sp?aty po?yczki i wyda decyzj?. Otrzymasz j? jeszcze tego samego dnia drog? mailow? lub telefoniczn?.
Je?li decyzja b?dzie pozytywna, na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz komplet dokumentów. Zanim zdecydujesz si? je podpisa?, dok?adnie przeanalizuj wszystkie zapisy. Upewnij si?, ?e s? one w pe?ni zrozumia?e i zgodne z pierwotnymi ustaleniami.
Dokumenty w formie papierowej dostarczy Ci kurier. Po ich podpisaniu i sprawdzeniu Twojej to?samo?ci na podstawie dowodu osobistego, po?yczkodawca wykona przelew ?rodków. Po?yczaj?c pieni?dze w BOSSpo?yczce mo?esz tak?e skorzysta? z wyp?aty na podstawie czeku GIRO, odbieraj?c gotówk? w dowolnym oddziale poczty.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy BOSSpo?yczka weryfikuje BIK?

Przed podj?ciem decyzji, BOSSpo?yczka weryfikuje histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej. Je?li Twoja pozostawia wiele do ?yczenia, decyzja po?yczkodawcy mo?e by? odmowna.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Zazwyczaj po?yczki wyp?acane s? w ci?gu 24 godzin od momentu podpisania umowy. W wyj?tkowych przypadkach termin wyp?aty mo?e przed?u?y? si? do 7 dni.

Na co mog? przeznaczy? pieni?dze z BOSSpo?yczki?

Pieni?dze mo?esz przeznaczy? na dowolny cel, zwi?zany z prowadzon? dzia?alno?ci?. Mo?e by? to np. sp?ata zad?u?enia w stosunku do Urz?du Skarbowego czy Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, inwestycje, sp?at? faktur, zakup sprz?tu czy wynajem biura.