Bigcredit

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

BIGCredit logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Bigcredit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Ch?odna 6, Suwa?ki
E-mail: info@bigcredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 350 00 00
NIP: 844 234 23 80
REGON: 200437593
KRS: 0000384925

Podstawowe informacje o Bigcredit

Firma Bigcredit pochodzi z Litwy. Na polskim rynku pojawi?a si? w 2014 roku.  Od tego momentu nieustannie zdobywa zaufanie kolejnych klientów, oferuj?c szybkie po?yczki z minimaln? ilo?ci? formalno?ci.
Klienci Bigcredit szczególnie doceniaj? mo?liwo?? otrzymania chwilówki ju? w ci?gu 15 minut. Warunkiem ekspresowego  transferu jest jednak posiadanie konta w tym samym co Bigcrdit banku.
Lojalni, rzetelni klienci mog? otrzyma? 10 proc. zni?ki na prowizj? przy zaci?ganiu kolejnej po?yczki. Firma przygotowa?a równie? atrakcyjny bonus dla osób, które… po?ycz? pieni?dze w swoje urodziny.

Podstawowe informacje o po?yczce w firmie Bigcredit

Bigcredit udziela po?yczek w kwocie od 100 do 2000 z? z okresem sp?aty do 30 dni. Nowi po?yczkobiorcy po?ycz? za darmo 1000 z?. Korzystaj?c z us?ug firmy Bigcredit zaci?gniesz chwilówk? w 100 procentach przez internet, a dodatkowe ?rodki mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w ci?gu 15 minut od momentu wys?ania wniosku po?yczkowego.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie serwisie Alegotówka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 75 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • posiada sta?e zatrudnienie,
  • posiada pozytywn? histori? p?atno?ci.

Wymagane dokumenty

Do zaci?gni?cia chwilówki w firmie Bigcredit potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Podczas wype?niania wniosku miej przy sobie równie? telefon komórkowy oraz numer konta bankowego.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Alegotówka?

Aby po?yczy? pieni?dze w firmie Bigcredit, wejd? na www.bigcredit.pl i przy pomocy suwaków okre?l preferowan? kwot? po?yczki oraz okres sp?aty. Nast?pnie wype?nij krótki formularz i wy?lij go po?yczkodawcy. Na podstawie zawartych w nim informacji oceni on Twoj? zdolno?? do sp?aty.
Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja to?samo?ci. W celu zweryfikowania danych osobowych, prze?lij na konto bankowego Bigcredit 1 grosz. Kiedy op?ata zostanie zaksi?gowana, po?yczkodawca b?dzie móg? oceni?, czy dane w?a?ciciela rachunku s? dok?adnie takie same jak te, wpisane we wniosku. Taka procedura eliminuje ryzyko zaci?gni?cia zobowi?zania na skradzione b?d? wy?udzone dane osobowe.
Po pozytywnym wyniku weryfikacji to?samo?ci po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj? i – w przypadku pozytywnej – wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Bigcredit weryfikuje BIK?

Tak. Jako odpowiedzialny po?yczkodawca, Bigcredit weryfikuje histori? kredytow? swoich klientów w BIK-u. Negatywna mo?e oznacza? odmown? decyzj? po?yczkow?.

Czy mog? zmieni? konto bankowe?

Jak najbardziej. Aby tego dokona? zaloguj si? do swojego profilu, a nast?pnie wybierz zak?adk? „USTAWIENIA” i przy polu „Nr. rachunku” naci?nij „Edytuj”.

Czy Bigcredit oferuje jakie? promocje?

Tak. Bigcredit przygotowa? promocje zarówno dla nowych, jak równie? lojalnych klientów. Nowi po?yczkobiorcy po?ycz? za darmo 1000 z?. Je?li w ci?gu  5 dni od sp?aty chwilówki z?o?ysz nast?pny wniosek, otrzymasz 10 procent zni?ki na prowizj?. To jednak nie wszystko. A? 50 procent zni?ki na prowizj? dostan? osoby, które w dniu wnioskowania o po?yczk? maj?… urodziny.