Autokapita?

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Autokapita? logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: PSF Loans Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa
E-mail: biuro@psfl.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 777 49 90
NIP: 5223074239
REGON: 365709589
KRS: 0000643924

Podstawowe informacje o serwisie Autokapita?

Autokapita? specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek gotówkowych pod zastaw samochodu oraz na zakup samochodu. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy zaci?gniesz po?yczk? w wysoko?ci nawet 65 proc. warto?ci pojazdu. Otrzymane w ten sposób pieni?dze mo?esz przeznaczy? na dowolny cel.
Po?yczkodawc?, udzielaj?cym po?yczek w serwisie Autokapita? jest PSF Loans Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Autokapita?

Autokapita? udziela po?yczek pod zastaw samochodu oraz na zakup samochodu. Kwota finansowania wynosi od 6.000 z? do 100.000 z? i mo?e stanowi? maksymalnie 65 proc. warto?ci pojazdu. Na sp?at? zobowi?zania w serwisie Autokapita? b?dziesz mia? 12 , 24, 36 lub 48 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Autokapita??

Po?yczka jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych w wieku od 21 do 70 lat.

Wymagane dokumenty

Aby zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Autokapita? b?dziesz potrzebowa? dowodu osobistego oraz wskazanych przez po?yczkodawc? dokumentów auta. Dostarczanie za?wiadcze? o zatrudnieniu i wysoko?ci dochodów nie jest konieczne.

Jakie wymogi musi spe?ni? pojazd, b?d?cy zabezpieczeniem po?yczki?

  • Kategoria: samochody osobowe i dostawcze (do 3,5 T)
  • Wiek pojazdu (maksymalny): osobowe 12 lat, dostawcze 8 lat (w momencie udzielania po?yczki)
  • Wymagana jest karta pojazdu
  • Brak ustanowionych zabezpiecze? na poje?dzie
  • W?a?cicielem samochodu mo?e by? wy??cznie jeden podmiot/osoba – po?yczkobiorca
  • Wymagane jest posiadanie polisy OC

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Autokapita??

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Autokapita?, wejd? na www.autokapital.pl, a nast?pnie wpisz w formularzu dane pojazdu, który b?dzie zabezpieczeniem finansowania. Natychmiast otrzymasz informacje o wst?pnej kwocie po?yczki. Nast?pnie wpisz swoje dane osobowe. Pos?u?? one do przygotowania umowy po?yczki. Nast?pnym krokiem powinno by?  przes?anie zdj?? dowodu rejestracyjnego na adres info@autokapital.pl. Podczas spotkanie z przedstawicielem Autokapita?u podpiszesz umow? po?yczki oraz otrzymasz dokumenty niezb?dne do za?atwienia formalno?ci w urz?dzie komunikacji. W ci?gu 24 godzin od otrzymania dokumentów po?yczkodawca wyp?aci pieni?dze na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Czy mog? wci?? u?ytkowa? pojazd, b?d?cy zabezpieczeniem po?yczki?

Jak najbardziej. Auto, które stanie si? zabezpieczeniem po?yczki mo?e by? u?ytkowane na dotychczasowych zasadach.

Czy pojazd wymaga przerejestrowania?

Nie, zaci?gaj?c po?yczk? w serwisie Autokapita? nie musisz przerejestrowywa? pojazdu. Dokonywana jest jedynie stosowna adnotacja o wspó?w?asno?ci w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Wszelkich formalno?ci dope?nisz w trakcie jednej wizyty w wydziale komunikacji.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Autokapita? weryfikuje BIK i BIG?

Jako odpowiedzialny po?yczkodawca, Autokapita? mo?e sprawdzi? Twoje dane ny w bazach BIK/BIG czy KRD. Ich wynik mo?e wp?yn?? na decyzj? o udzieleniu po?yczki.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Po?yczkodawca przeleje ?rodki w ci?gu 1 dnia roboczego po otrzymaniu dokumentów potwierdzaj?cych zawarcie umowy po?yczki oraz ustanowieniu wymaganych zabezpiecze?.

Jakie s? warunki sp?aty po?yczki?

Sp?ata po?yczki nast?puje w równych miesi?cznych ratach wed?ug harmonogramu, dostarczonego razem z umow? po?yczki. Na rat? sk?ada si? cz??? kapita?u po?yczki, odsetki i prowizja za obs?ug? umowy i op?ata przygotowawcza.