Alfakredyt

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
AlfaKredyt logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 3)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Alfakredyt Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pa?ska 96 lok. 38, Warszawa
E-mail: info@alfakredyt.pl
WWW: www.alfakredyt.pl
Telefon kontaktowy: 876 181 062
Godziny pracy: Pn. - Pt. 07:00 - 22:00
Sb. - Nd. 09:00 - 20:00

NIP: 844-235-15-97
REGON: 200776208
KRS: 0000458132

Podstawowe informacje o firmie AlfaKredyt – poznaj opinie klientów

Alfakredyt jest firm?, która wywodzi si? z ?otwy. Zaufanie polskich klientów zdobywa doskona?? obs?ug?, przejrzystymi procedurami oraz niskimi kosztami oko?opo?yczkowymi.

Podstawowe informacje o po?yczce w Alfakredyt

Alfakredyt udziela po?yczek w wysoko?ci od 100 do 3000 z? z okresem sp?aty do 30 dni.
Pierwsz? chwilówka w wysoko?ci 1500 z? mo?esz zaci?gn?? zupe?nie za darmo.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Alfakredyt?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych;
  • posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie posiada ?adnych zaleg?o?ci pieni??nych wymagalnych i niewymagalnych wobec Po?yczkodawcy;
  • jest w wieku od 21 do 65 lat;
  • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego oraz numer konta.

Wymagane dokumenty w AlfaKredyt

Alfakredyt wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor lub Krajowy Rejestr D?ugów Biuro

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Alfakredyt?

Aby po?yczy? pieni?dze, www.alfakredyt.pl i okre?l jak? kwot? chcesz po?yczy? i po ilu dniach zwrócisz po?yczk?. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy oraz zweryfikuj swoje dane przelewem. Po kilku minutach otrzymasz decyzj?. Je?li b?dzie pozytywna, po?yczkodawca wyp?aci ?rodki niemal natychmiast. To, jak szybko znajd? si? na Twoim koncie zale?y przede wszystkim od godzin ksi?gowania przelewów w banku Twoim oraz banku po?yczkodawcy.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Alfakredyt udziela darmowych chwilówek?

Tak. W Alfakredyt po?yczysz za darmo 1500 z?.

Co nale?y wpisa? w tytule przelewu op?aty rejestracyjnej?

W tytule przelewu op?aty rejestracyjnej nale?y wpisa?:
„Przeczyta?em/?am i zgadzam si? z warunkami Regulaminu i Umowy Po?yczki od firmy Alfakredyt Sp. z o.o.”

Czy Alfakredyt umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty?

Tak. Je?li nie zdo?asz zwróci? pieni?dzy na czas, mo?esz przed?u?y? termin sp?aty. Wszelkie szczegó?y znajdziesz w swoim panelu klienta.