Alegotówka

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ale Gotówka logo
Ocena: 3.2
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@alegotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 201 27 76
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Podstawowe informacje o serwisie Alegotówka

Serwis Alegotówka specjalizuje si? w udzielaniu szybkich po?yczek przez internet. Po?yczkodawca stawia na  nowoczesne, dostosowane do potrzeb klientów produkty i doskona?y serwis.
Analiza wszystkich wniosków o po?yczk? zawsze przeprowadzana jest rzetelnie, w oparciu o indywidualne kryteria oraz dane dost?pne w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz w Biurach Informacji Gospodarczej (KRD, ERIF, InfoMonitor).

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Alegotówka

Alegotówka udziela po?yczek w kwocie od 500 do 5000 z? z okresem sp?aty do 30 dni. Nowi po?yczkobiorcy po?ycz? za darmo nawet 2000 z?. Korzystaj?c z us?ug serwisu Alegotówka, zaci?gniesz chwilówk? w 100 procentach przez internet, bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Wygodnie i komfortowo.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie serwisie Alegotówka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku od 18 do 75 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania w Polsce,
  • posiada rachunek bankowy (i nie jest to rachunek w SKOK-u),
  • nie ma zaleg?o?ci wpisanych w bazach danych Biura Informacji Kredytowej ani Biur Informacji Gospodarczej,
  • poprawnie wype?ni?a wniosek o po?yczk?, a jej to?samo?? zosta?a pomy?lnie zweryfikowana w trakcie sk?adania wniosku.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Alegotówka potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Po?yczkodawca nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów, za?wiadcze? czy wyci?gów z konta bankowego.
Podczas wype?niania wniosku miej pod r?k? równie? telefon komórkowy oraz numer konta.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Alegotówka?

Po?yczenie pieni?dzy w serwisie Alegotówka jest nie tylko ?atwe, ale równie? bardzo szybkie. Pierwszym krokiem do otrzymania dodatkowej gotówki powinna by? wizyta na stronie www.alegotowka.pl i rejestracja w serwisie. Nast?pnym – okre?lenie preferowanej kwoty i okresu sp?aty po?yczki oraz wype?nienie krótkiego wniosku po?yczkowego.
Niezb?dna b?dzie równie? weryfikacja danych osobowych. W przypadku Alegotówki mo?na dokona? jej na 2 sposoby:

  • wykonuj?c przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 1 z? z Twojego rachunku bankowego na konto po?yczkodawcy. Po dokonaniu weryfikacji, kwota 1 z? zwracana jest na rachunek, z którego dokonano przelewu;
  • korzystaj?c z metody Szybkiej Identyfikacj, czyli darmowego i bezpiecznego sposobu weryfikacji Twojego rachunku bankowego bez konieczno?ci wykonywania przelewu.

Po pozytywnym wyniku weryfikacji danych po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj? i wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Alegotówka weryfikuje BIK?

Tak. Je?li wnioskujesz o dodatkowe ?rodki w serwisie Alegotówka, musisz liczy? si? z tym, ?e po?yczkodawca dok?adnie prze?wietli Twoj? histori? kredytow? w BIK-u. Niski scoring mo?e skutkowa? odmown? decyzj?.

Czym jest metoda Szybkiej Identyfikacji?

Szybka Identyfikacja umo?liwia sprawdzenie to?samo?ci po?yczkobiorcy oraz pobranie jednorazowego wyci?gu z rachunku bankowego. W ten sposób po?yczkodawca b?dzie móg? przeanalizowa? Twoj? zdolno?? i wiarygodno?? kredytow? bez konieczno?ci dostarczania dodatkowych dokumentów. Bezpiecze?stwo po??czenia zapewniaj? nowoczesne metody szyfruj?ce, a certyfikaty SSL u?ywane przez Alepo?yczk? gwarantuj?, ?e przesy?ane dane s? zabezpieczone i nie maj? do nich dost?pu nieuprawnione osoby.

Jak d?ugo b?d? czeka? na decyzj??

Jedn? z najwi?kszych zalet serwisu Alegotówka jest wykorzystanie najnowszych technologii, umo?liwiaj?cych skrócenie czasu oczekiwania na decyzj? do kilku minut.