Aforti Finance

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Aforti Finance logo
Ocena: 3.86
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Aforti Finance S.A.
Siedziba firmy: Ul. Cha?ubi?skiego 8, Warszawa
E-mail: biuro@afortifinance.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 647 50
NIP: 525-254-08-91
REGON: 146346308
KRS: 0000436229

Podstawowe informacje o firmie Aforti Finance

Aforti Finance kieruje swoje produkty finansowe do przedsi?biorców, prowadz?cych jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, spó?ek cywilnych oraz spó?ek z ograniczon? odpowiedzialno?ci?.
Po?yczki oferowane przez Aforti Finance to doskona?a propozycja dla osób, które z uwagi na restrykcyjne wymogi banków maj? utrudniony dost?p do finansowania prowadzonej dzia?alno?ci.

Podstawowe informacje o po?yczce w Aforti Finance

Aforti Finance posiada w swojej ofercie 6 po?yczek:

 • Gold w kwocie od 50 000 do 100 000 z? z okresem sp?aty od 13 do 24 miesi?cy;
 • Mikropo?yczk? AF w kwocie od 10 000 do 50 000 z? z okresem sp?aty od 6 do 12 miesi?cy;
 • Premium w kwocie  100 000 z? z okresem sp?aty od 18 do 24 miesi?cy;
 • Premium + w kwocie od 50 000 do 75 000 z? z okresem sp?aty od 6 do 12 miesi?cy;
 • Flash w kwocie od 5 000 do 10 000 z? z okresem sp?aty 12 miesi?cy;
 • Flash + w kwocie 12 000 z? z okresem sp?aty 12 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Aforti Finance?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • jest pe?noletnia,
 • prowadzi jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? lub jest udzia?owcem spó?ki.

Wymagane dokumenty

Lista potrzebnych dokumentów zale?y od wybranej przez Ciebie po?yczki oraz kwoty finansowania. Je?li chcesz ograniczy? ilo?? formalno?ci do minimum, si?gnij po po?yczk? Flash lub Flash +, które zaci?gniesz na o?wiadczenie o dochodach.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Zaliczka?

Chcesz po?yczy? pieni?dze w Aforti Finance? Wejd? na www.afortifinance.pl, wybierz jedn? z sze?ciu dost?pnych po?yczek i wype?nij i wy?lij krótki formularz. Poczekaj na telefon eksperta Aforti, który poinformuje Ci? o kolejnych krokach, które nale?y wykona?. W zale?no?ci od wybranego rodzaju finansowania decyzj? otrzymasz w ci?gu 1-2 godzin.

Najcz??ciej zadawane pytania

Na co mog? przeznaczy? pieni?dze z po?yczki dla firm?

Po?yczone pieni?dze mo?esz przeznaczy? na dowolne wydatki, zwi?zane z prowadzon? dzia?alno?ci?. Mog? by? to:

 • sp?at? zaleg?o?ci w US/ZUS,
 • wynajem biura lub magazynu,
 • wyp?at? wynagrodze?,
 • zakup towaru,
 • inwestycje.

Posiada negatywn? histori? kredytow? w BIK-u. Czy mam szans? na po?yczk??

Tak. Weryfikuj?c wniosek po?yczkowy, Zaliczka nie sprawdza danych w Biurze Informacji Kredytowej.

Chc? otrzyma? decyzj? jak najszybciej. Po któr? po?yczk? powinienem si?gn???

Je?li wybierzesz po?yczk? Flash, Flash +  lub Mikropo?yczk? AF otrzymasz decyzj? ju? w ci?gu godziny.

Czy Aforti Finance posiada oddzia?y?

Jak najbardziej. Aforti Finance posiada swoje oddzia?y w najwi?kszych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wroc?awiu, Gdyni i Olsztynie.