Aasa

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credit logo
Dokładna nazwa firmy: Nordecum Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Grzybowska 4/13, Warszawa
E-mail: info@credit.pl
Telefon kontaktowy: 22 219 99 20
NIP: 525-261-49-97
REGON: 361270895
KRS: 0000552638

Podstawowe informacje o firmie Aasa Polska

Aasa Polska to firma o skandynawskich korzeniach.
Na polskim rynku pojawi?a si? w 2012 roku i od tego czasu cieszy si? ?wietnymi opiniami po?yczkobiorców.
Aasa dostarcza produkty poprzez kana? on-line, jak równie? za po?rednictwem tradycyjnych kana?ów sprzeda?y.

Podstawowe informacje o po?yczce w Aasa

Aasa udziela po?yczek ratalnych w wysoko?ci od 1000 do 5000 z?.
Czas sp?aty po?yczki w Aasa to od 6 do 24 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Aasa?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 80 lat,
  • nie jest wpisana do rejestrów d?u?ników,
  • posiada sta?y adres zamieszkania w Polsce,
  • posiada udokumentowany sta?y dochód w Polsce (z tytu?u umowy o prac?, renty, emerytury).

Wymagane dokumenty

Aby wype?ni? wniosek potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.
W niektórych przypadkach, w celu zweryfikowania zdolno?ci kredytowej po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o dostarczenie dodatkowych dokumentów: wyci?gu bankowego, za?wiadczenia o zatrudnieniu lub innego dokumentu, potwierdzaj?cego sta?y dochód.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • BIG InfoMonitor
  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Biuro Informacji Kredytowej
  • Rejestrze D?u?ników ERIF
  • Zwi?zek Banków Polskich

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Aasa?

Aby otrzyma? pieni?dze, wejd? na www.aasapolska.pl. Okre?l preferowan? kwot? i czas sp?aty, a nast?pnie kliknij Z?ó? wniosek w Aasa. Decyzj? otrzymasz tego samego dnia. Je?li b?dzie pozytywna, kurier dostarczy pod wskazany przez Ciebie adres umow?. Wystarczy j? podpisa?, by cieszy? si? dodatkow? gotówk? na dowolny cel.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy mog? zapozna? si? z tre?ci? umowy po?yczkowej, zanim przywiezie mi j? do podpisu
kurier?
Tak. Po przyznaniu po?yczki umowa wraz z wst?pnym harmonogramem sp?at po?yczki zostanie przes?ana na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jak mog? sp?aci? po?yczk? w Aasa?

Po?yczk? nale?y sp?aci? przelewem bankowym na rachunek po?yczkodawcy. Po wyp?acie ?rodków na wskazany przez Ciebie adres korespondencyjny i mailowy zostanie wys?any uaktualniony harmonogram sp?aty.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? w Aasa przed terminem?

Tak. Mo?esz to zrobi? bez konieczno?ci ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby ustali? potrzebn? do sp?aty kwot?, przed wykonaniem przelewu skontaktuj si? z biurem obs?ugi klienta.

W jaki sposób otrzymam pieni?dze z po?yczki?

Dodatkowe ?rodki mo?esz otrzyma? na kilka sposobów:
-tradycyjnym przelewem bankowym Elixir,
-ekspresowym przelewem BlueCash,
-poprzez czek Giro, który mo?esz zrealizowa? w oddziale Banku Pocztowego.

Ile zni?ki otrzymam, potwierdzaj?c swoje dane poprzez portal Facebook?

Potwierdzaj?c swoje dane na Facebooku otrzymasz 10 z? zni?ki na op?at? przygotowawcz?. Co wa?ne, informacja o potwierdzeniu danych nie b?dzie widoczna na Twoim facebookowym profilu.