1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. 5 powodów, dla których twój wniosek o po?yczk? zosta? odrzucony

5 powodów, dla których twój wniosek o po?yczk? zosta? odrzucony

Twój wniosek o przyznanie chwilówki zosta? odrzucony? Firma pozabankowa najprawdopodobniej nie poda ci powodu, dla którego nie chce podpisa? z tob? umowy. Sprawd?, jakie s? najpopularniejsze powody, dla których wniosek o po?yczk? krótkoterminow? jest odrzucany.

W?a?nie otrzyma?e? negatywn? odpowied? na z?o?ony wniosek o przyznanie ci po?yczki pozabankowej? Musisz wiedzie?, ?e w dalszym ci?gu masz szans? otrzyma? pieni?dze. Poniewa? zarówno banki, jak i firmy pozabankowe nie informuj? klientów o powodach odrzucenia wniosku, powiniene? pozna? najpopularniejsze powody takiej decyzji. Poni?ej znajdziesz 5 najcz?stszych powodów. Sprawd?, czego si? wystrzega?.

Masz zbyt nisk? zdolno?? kredytow?

Mimo ?e polityka firm pozabankowych jest bardziej elastyczna ni? banków, to równie? one chc? i musz? chroni? si? przed niewyp?acanymi po?yczkobiorcami. Wi?kszo?? z takich podmiotów bardzo dok?adnie sprawdza ryzyko wi???ce si? z udzieleniem wnioskodawcy po?yczki. Je?eli nie mo?esz pochwali? si? wysokimi dochodami, twój wniosek móg? zosta? odrzucony w?a?nie z tego powodu. Co mo?esz zrobi??

Skoro gotówki potrzebujesz niemal natychmiast, zmiana pracy nie wchodzi w gr?. Lepszym rozwi?zaniem jest zawnioskowanie o ni?sz? kwot?. Obni?aj?c wysoko?? po?yczki, mo?e si? okaza?, ?e masz szans? otrzyma? pieni?dze, bo na ni?sz? kwot? b?dziesz ju? mia? zdolno?? kredytow?.

Masz z?? histori? kredytow?

Aby oceni? ryzyko p?yn?ce z po?yczenia pieni?dzy klientowi indywidualnemu, firma po?yczkowa nie tylko ustala jego zdolno?? kredytow?, lecz tak?e sprawdza histori? kredytow?. Informacje o sposobie regulowania zobowi?za? zbiera wiele baz, np. BIK, BIG czy KRD. Masz przeterminowane zobowi?zania i kredytobiorca, np. bank, zd??y? umie?ci? twoje nazwisko w jednej z takich baz? Nie przekre?la to twoich szans na otrzymanie po?yczki.

Jako osoba zainteresowana uzyskaniem chwilówki, musisz wiedzie?, ?e na rynku dzia?aj? firmy udzielaj?ce po?yczek pozabankowych osobom maj?cym negatywn? histori? kredytow? i zad?u?onym. Z?ó? zatem wniosek w firmie, która jest sk?onna po?yczy? pieni?dze osobom znajduj?cym si? w trudnej sytuacji finansowej.

B??dnie wype?niony formularz

Aby zawnioskowa? o przyznanie po?yczki, musisz wype?ni? specjalny formularz. Mo?e si? zdarzy? tak, ?e wype?niaj?c poszczególne pola, pope?nisz b??dy, np. nieprawid?owo wpiszesz wysoko?? uzyskiwanych dochodów.

Je?eli zrobi?e? literówk? w nazwisku, to rzecz jasna firma pozabankowa nie b?dzie mog?a potwierdzi? twoich danych osobowych, a to oznacza, ?e wniosek równie? zostanie odrzucony. Z tego wzgl?du przed wys?aniem wype?nionego formularza powiniene? co najmniej dwa razy sprawdzi? zawarte w nim informacje.

Masz wra?enie, ?e na tym etapie pope?ni?e? b??d? W takim razie czas wype?ni? formularz po raz kolejny. Aby nie dosz?o do kolejnych pomy?ek, zrób to wówczas, gdy b?dziesz dysponowa? czasem – w tym przypadku dzia?anie pod presj? czasu nie jest najlepszym rozwi?zaniem, mo?e jedynie doprowadzi? do tego, ?e ca?a operacja zajmie ci znacznie wi?cej czasu.

B??dy formalne, czyli co?

W momencie rozpocz?cia prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej ka?da firma pozabankowa tworzy regulamin i okre?la, komu b?dzie po?ycza? pieni?dze. Mimo ?e oferta jest szeroka, to musisz wiedzie?, ?e problem z otrzymaniem chwilówki maj? np. osoby, które dopiero co odebra?y dowód osobisty. Dlaczego? Cz??? firm udzielaj?cych krótkoterminowych po?yczek uwa?a, ?e takie osoby s? ma?o wiarygodne finansowo – najcz??ciej nie pracuj?, nie posiadaj? historii kredytowej, a co za tym idzie, udzielenie im po?yczki jest ryzykowne. Podobnie sprawa ma si? w przypadku emerytów – nie ka?da firma jest sk?onna po?yczy? 70-latkowi pieni?dze, mimo ?e osi?ga on dochód.

B??dy formalne, czyli np. niespe?nienie przes?anki dotycz?cej wieku, mo?e by? powodem, dla którego twój wniosek zostanie odrzucony. Zanim zawnioskujesz o pieni?dze, powiniene? sprawdzi?, komu firma jest sk?onna po?yczy? pieni?dze i jak? polityk? prowadzi w tym zakresie.

Przelew weryfikacyjny – równie? tu mo?esz pope?ni? b??dy

Ka?da firma pozabankowa chce potwierdzi? to?samo?? osoby, która zawnioskowa?a o przyznanie po?yczki. Dzi? jednym z najpopularniejszych sposobów weryfikacji danych, jest wykonanie przez potencjalnego klienta przelewu weryfikacyjnego. W tym zakresie firmy oferuj?ce po?yczki bez BIK maj? konkretne wymagania – przelew musi by? wykonany z rachunku osobistego osoby, która zawnioskowa?a o pieni?dze.

Wykona?e? przelew weryfikacyjny z rachunku bankowego prowadzonego przez bank dla ciebie i wspó?ma??onka? A mo?e prowadzisz firm? i zrobi?e? przelew z firmowego konta? Musisz liczy? si? z tym, ?e twój wniosek zostanie odrzucony – firma nie dokona potwierdzenia to?samo?ci. Je?eli nie masz osobistego rachunku bankowego, a pilnie potrzebujesz dodatkowych pieni?dzy, to powiniene? pami?ta?, ?e o otwarcie takiego równie? mo?esz zawnioskowa? przez internet. Posiadaj?c rachunek osobisty i wykonuj?c z niego przelew weryfikacyjny, spe?nisz wymogi formalne stawiane przez bank. Wówczas te? mo?esz liczy?, ?e otrzymasz ?rodki.